Komisijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), īstenošanu Dokuments attiecas uz EEZ (To saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana, uz kuriem attiecas REACH XVII pielikuma 27. pozīcija)