Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 50/2011, της 20ής Μαΐου 2011 , για την τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) και του πρωτοκόλλου 47 (κατάργηση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο οίνου) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ