Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 545/2009 ( 2009. gada 18. jūnijs ), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās