Lieta C-347/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 20. jūlijā iesniedza Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburgas Lielhercogiste) — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering