Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 ( 2009. gada 16. septembris ) par kredītreitingu aģentūrām (Dokuments attiecas uz EEZ)