IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) Konstitucionālo jautājumu komiteja Referenti: Danuta Maria Hübner un Jo Leinen