Chambre de commerce un d'industrie de l'Indre Ģenerāladvokātes Sharpston secinājumi, sniegti 2011. gada 15.septembrī. # Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration pret Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Conseil d'État - Francija. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība - Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 - 3. pants - Struktūrfondi - Regula (EEK) Nr. 2052/88 - Regula (EKK) Nr. 4253/88 - Līgumslēdzēja iestāde, kas ir struktūrdondu finansējuma saņēmēja - ERAF finansējuma saņēmēja izdarītais publiskā iepirkuma procedūras pārkāpums - Pienākuma atgūt Savienības finansējumu pārkāpuma gadījumā tiesiskais pamats - "Pārkāpuma" jēdziens - "Turpināta pārkāpuma" jēdziens - Atgūšanas kārtība - Noilguma termiņš - Valsts tiesībās paredzēti ilgāki termiņi - Samērīguma princips. # Lieta C-465/10. TITJUR