Υπόθεση T-385/06: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Μαρτίου 2011 — Aalberts Industries κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Τομέας των συνδέσμων σωληνώσεων από χαλκό και κράματα χαλκού — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Συμμετοχή στην παράβαση)