Návrh rozhodnutie Rady o pozícii Európskej únie k rozhodnutiu č. 1/2010 Spoločného veterinárneho výboru zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú dodatky 1, 2, 5, 6 , 10 a 11 k prílohe 11