Предложение за решение на Съвета относно позицията на Европейския съюз по отношение на Решение № 1/2010 на Съвместния ветеринарен комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, във връзка с изменението на допълнения 1, 2, 5, 6, 10 и 11 към приложение 11