Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων — ENT/CIP/09/E/N08S03 — Ευρωπαϊκό δίκτυο πρεσβειρών γυναικείας επιχειρηματικότητας ( ΕΕ C 311 της 19.12.2009 )