2012/726/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 22. novembris ), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū dihidrokapsiātu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8391)