Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I Euroopa Parlamendi 11. novembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta ning millega muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ (KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))