Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Kopienas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku komitejas izveidošanu” COM(2009) 499 galīgā redakcija – 2009/0140 (COD) , “Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi” COM(2009) 501 galīgā redakcija – 2009/0142 (COD) , “Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi” COM(2009) 502 galīgā redakcija – 2009/0143 (COD) un “Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi” COM(2009) 503 galīgā redakcija – 2009/0144 (COD)