2012/4/ES: Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums ( 2011. gada 13. decembris ) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Portugāles pieteikums EGF/2011/005 PT/ Norte-Centro Automotive )