Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1082/2012 ( 2012. gada 9. novembris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 185/2010 attiecībā uz aviācijas drošības novērtējumu Dokuments attiecas uz EEZ