Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Spānija/Kastīlija-Lamanča Eiropas Parlamenta 2010. gada 15. jūnija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))