Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/243, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, 3-hydroksibutan-2-onin, pentaani-2,3-dionin, 3,5-dimetyylisyklopentaani-1,2-dionin, heksaani-3,4-dionin, sek-butan-3-onyyliasetaatin, 2,6,6-trimetyylisykloheks-2-eeni-1,4-dionin ja 3-metyylinona-2-,4-dionin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$