Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 765/2012 ( 2012. gada 13. jūnijs ), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis