Meddelande från kommissionen inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar Text av betydelse för EES (Offentliggörande av titlar och referenser till övergångsmätmetoder för tillämpningen av kommissionens förordning (EU) nr 547/2012, särskilt bilagorna III och IV)