Komisijas paziņojums, īstenojot Komisijas Regulu (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem Dokuments attiecas uz EEZ (Pagaidu mērīšanas metožu nosaukumu un atsauču publikācija Komisijas Regulas (ES) Nr. 547/2012 un jo īpaši tās III un IV pielikuma īstenošanai)