Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 547/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai Tekstas svarbus EEE (Pereinamojo laikotarpio matavimo metodų pavadinimų ir nuorodų skelbimas įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 547/2012, ypač jo III ir IV priedus)