Komission tiedonanto, joka liittyy seuraavan säädöksen täytäntöönpanoon Komission asetus (EU) N:o 547/2012, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (Väliaikaisesti sovellettavien mittausmenetelmien nimet ja viitetiedot komission asetuksen (EU) N:o 547/2012 ja erityisesti sen liitteiden III ja IV täytäntöönpanoa varten)