Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2012 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των υδραντλιών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ [Δημοσίευση των τίτλων και των αριθμών αναφοράς μεταβατικών μεθόδων μετρήσεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2012 της Επιτροπής και, ιδίως, των παραρτημάτων III και IV]