Съобщение на Комисията в рамките на прилагането на Регламент (ЕC) № 547/2012 на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи текст от значение за ЕИП (Публикуване на наименованията и позоваванията на преходните методи за измерване в изпълнение на Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията, и по-специално на приложения III и IV към него)