2011/152/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 3. marts ), ar ko groza Lēmumu 2008/22/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 573/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Bēgļu fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” , attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1290)