Поправка на Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2011 година ( OB C 100, 31.3.2011 г. )