ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGSRAPPORTEN OM HANDELSFÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH JAPAN Följedokument till Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Japan