Eiropas Centrālās bankas ieteikums ( 2010. gada 23. augusts ) Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējo revidentu (ECB/2010/11)