Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Spanien/Galicia Textiles Europaparlamentets resolution av den 7 oktober 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/003 ES/ Galicia Textiles i Spanien) (KOM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))