Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Španija/Galicia Textiles Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Španija) (KOM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))