Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 186, 8 Ιούλιος 1986