Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 68/2011, της 1ης Ιουλίου 2011 , για την τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ