Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/699 (2017. gada 18. aprīlis), ar ko nosaka kopīgu metodoloģiju katras dalībvalsts tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) masas aprēķināšanai un kopīgu metodoloģiju katrā dalībvalstī radīto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) daudzuma masas aprēķināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ. )$