KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktu par Padomes nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus