Rakstisks jautājums E-009795/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana nākamajā daudzgadu finanšu shēmā