Окончателен доклад на служителя по изслушването — COMP/39.309 — Дисплей с течни кристали (LCD)