Apvienotās lietas C-244/10 un C-245/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 22. septembra spriedums ( Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/ Bundesrepublik Deutschland (Direktīva 89/552/EEK — Televīzijas apraides darbības — Dalībvalsts iespēja savā teritorijā aizliegt citā dalībvalstī reģistrētās televīzijas raidorganizācijas darbību — Iemesls, kas saistīts ar starpnacionālās saprašanās apdraudējumu)