Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES ( 2011. gada 8. jūnijs ) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās Dokuments attiecas uz EEZ