2012/679/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 31. oktobris ), ar ko apstiprina tādas stingrākas prasības difenakumu saturošu biocīdo produktu lietošanas atļaujām, kuras Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 4. panta 4. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7568)