Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. decembra rezolūcija par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu (2012/2030(INI))