Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар (2012/2030(INI))