2011/43/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 21. janvāris ), ar ko groza Lēmumu 2010/468/ES par Avena strigosa Schreb., kas nav iekļauta Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā vai dalībvalstu augu šķirņu katalogos, pagaidu tirgošanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 156) Dokuments attiecas uz EEZ