Προσφυγή που ασκήθηκε στις 10 Αυγούστου 2010 από την Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ κατά του Λιχτενστάιν (Υπόθεση E-11/10)