Eiropas dzelzceļa vienotā telpa ***I Eiropas Parlamenta 2011. gada 16. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) (COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))