2010/432/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 28. jūlijs ), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 5131) Dokuments attiecas uz EEZ