Pozícia Rady (EÚ) č. 8/2011 v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky Prijatá Radou 17. marca 2011