1999/735/EY: Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 1999, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä