Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9441 — EDF/Energy2Market) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)