Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6070 — Predica/Generali Vie/Europe Avenue) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ